Login Baanstatus Weer

Green deal Best Golf

Green deal Best Golf

Het kabinet heeft in samenspraak met maatschappelijke partners de nota ”Gezonde groei, duurzame oogst” opgesteld, om de gezamenlijke ambities, doelen en duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 vast te leggen.

De belangrijkste doelstellingen van deze afspraken zijn: blootstelling te verminderen, biodiversiteit te waarborgen en ons (drink)water te beschermen.

Deze afspraken houden o.a. in dat in de agrarische sector een flinke reductie op zijn plaats was en binnen niet eerste-levensbehoefte sectoren er tot 100% gereduceerd dient te worden.

Concreet houdt dit in dat voor openbaar groen, waar golfbanen ook onder vallen, per 31 maart 2016 geen bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt op verhardingen en per 1 november 2017 op alle andere oppervlakten.

Om een totaal verbod van bestrijdingsmiddelen in 2017 voor te blijven is er een intensief overleg geweest tussen de belanghebbenden op het gebied van golf en sportvelden en de regelgevers. Vooral de golfbranche is hier zeer actief in (geweest).

Uit dit overleg is de GREEN DEAL sportvelden gevloeid. Deze afspraken zijn:

  • Een tijdelijk uitstel van het verbod tot 2020 (m.u.v. verhardingen)
  • Een sterke reductie in het gebruik van bestrijdingsmiddelen (chemievrij)
  • Monitoring ondertekend door tekenbevoegde (KvK)
  • 100% response geëist door RIVM
  • Knelpunten inventariseren en oplossingen hiervoor vinden(innovatie)

De hoop is dat wanneer de golf- en sportsector zich 100% inzet m.b.t. het bovenstaande dat het dan mogelijk zou zijn dat een aantal minder milieu belastende middelen mogen worden gebruikt als laatste redmiddel bij een ernstige aantasting. Echter is dit afhankelijk van de keuzes die door de politici worden gemaakt. Denemarken bv. is reeds erg voortvarend geweest om deze wetgeving te implementeren in het openbaar groen en is inmiddels succesvol chemie vrij op golfbanen.

Wij op Best Golf worden ook geraakt door deze regelgeving en dit zal een andere visie op het onderhoud van de golfbaan gaan vragen. Dit geldt voor zowel de directie, greenkeeping als gasten.

De manier om een golfbaan duurzaam en nagenoeg chemie vrij te beheren wordt in de wandelgangen de “Schotse methode” genoemd.

Dit i.p.v. het proberen te beheersen van de natuur, de zogenaamde ”Amerikaanse methode”.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de 2 methoden.

Duurzaamheid (Schotse methode):

 

Beheersen van de natuur(Amerikaanse methode):

 

Wij op Best Golf hebben vele jaren de Amerikaanse methode gevolgd met een flinke scheut Schotse invloed. Dit maakt de overschakeling iets makkelijker maar ondanks onze Poa Annua reducerende activiteiten van het verleden zal dit helaas niet zonder slag of stoot gaan.

Het beheer van de grasmat en bodem zal vanaf heden geënt zijn op het stimuleren van de juiste grassoorten, welke een weinig voedings- en vocht behoefte hebben en mede daardoor een hoge ziekte tolerantie. Primair voordeel van deze fijn bladige soorten is dat ze uitermate geschikt zijn voor het golfspel.

Om bovenstaande transitie te bewerkstelligen gaan wij o.a. nog minder beregenen en bemesten zodat de ongewenste en ziekte gevoelige grassen verdwijnen. De greens en ook de fairways zullen vaker droog zijn (lees hard en minder groen). Wanneer de ongewenste grassen verdwijnen zullen er mogelijk holle of kale plekken ontstaan in de grasmat. Deze plekken worden gevuld met de gewenste soorten d.m.v. doorzaaien.

 

Tevens is de intentie om ons toch al relatief laag gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren in 2017 en 2018. Wij zullen het gebruik van bijvoorbeeld fungiciden beperken tot max. 1 a 2 behandelingen per jaar.

De schade drempel dient daarvoor verhoogd te worden, er zal meer schimmel en onkruid zichtbaar zijn voor wij overgaan tot chemisch ingrijpen. In de periode hierna is het streven om maximaal 1 maal per jaar chemisch in te grijpen met een totale stop in 2020. Om de impact van de transitie periode te minimaliseren voor het spel hebben wij besloten om de transitie gedurende een periode van minimaal 5 jaar te laten plaatsvinden.

Samengevat betekent dit voor u als speler dat de voor de ogen zo strelende aanblik van de groene baan gedurende droogte perioden vaker bruin zal ogen en dat “target” golf niet meer een vanzelfsprekende optie zal zijn.

De andere knelpunten die ontstaan m.b.t onkruiden en plaagdieren zullen waar mogelijk worden aangepakt met biologische en cultuurtechnische middelen.

Wij hopen dat op het gebied van herbiciden en pesticiden er nog enkele producten beschikbaar blijven. Mogelijk alleen als laatste redmiddel wanneer alle andere handelingen onvoldoende vruchten afwerpen.

 

Voorbeeld van biologische bestrijding van engerlingen.

Inmiddels zijn er vele banen reeds begonnen met deze werkwijze en zijn hiermee uitermate succesvol in het terugdringen van het gebruik van chemie en het stimuleren van de juiste grassoorten.

Mogelijk vraagt u zich af waarom nu al en niet wachten tot 2020.

De reden hiervan is dat wij nu bij een te snelle wisseling van de grassoorten onder bijvoorbeeld schimmeldruk nog kunnen ingrijpen. Na 2019 is dit niet meer mogelijk. Wellicht zijn er banen die het zullen uitstellen tot 2020, groene greens hebben en gedurende het gehele seizoen ogenschijnlijk ziekte vrij, maar deze banen zullen uiteindelijk ook deze transitie moeten ondergaan.

Ook zij zullen dan de problemen ondervinden die hier mee te maken hebben. Banen zoals Best hebben dan inmiddels het grootse deel van de transitie achter de rug en hebben golf- en bedrijfszekere greens.

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van milieu is het niet ondenkbaar dat openbaar groen binnen een afzienbare periode gedurende de zomer een beregeningsverbod krijgt opgelegd. Mocht dit gebeuren zijn wij daar in ieder geval met de “Schotse” methode op voorbereid.

Wij zullen jou als onze gast regelmatig op de hoogte houden rond de ontwikkelingen m.b.t. deze ingrijpende veranderingen. Ook de NGF, welke mede de initiator is van bovenstaande omschakeling, zal via hun website www.golf.nl regelmatig informatie publiceren over chemie vrij beheer.

Mocht je nog vragen hebben, vraag het een greenkeeper, wij staan u graag te woord.

De greenkeeping.

 

Links