Login Baanstatus Weer

PR en Communicatie Commissie

E-mail adres: prc@bestgcc.nl 

   
 Aafke 
van Veen
 Maarten
Overhoff
Gerian 
van Ooijen
 
 Voorzitter

webmaster
nieuwsbrief

 webmaster
nieuwsbrief

De PR & C ondersteunt de communicatie uitingen van het bestuur, de verschillende commissies, Best Golf en Looijmans Golf Teaching. Zij waakt over de huisstijl van Best Golf & CC en zorgt er voor dat de communicatie naar de leden en tussen Best Golf & CC en Best Golf goed verloopt. Verder verzorgt de PR & C externe berichtgeving over Best Golf & CC en publicitaire ondersteuning bij grote clubactiviteiten zoals een Lustrum of golftoernooien.

Berichtgeving vindt via de onderstaande communicatiekanalen plaats:

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Website
  • Facebook
  • Twitter

 

Contact: prc@bestgcc.nl.

Aanleveren van content voor nieuwsbrief of website: website@bestgcc.nl.

 

Taakomschrijving

Taakgebied

Optimaliseren van de interne en externe communicatie via de Club-media: website (inclusief incorporatie E-Golf4U), social media, Nieuwsbrief, en
afstemming met Best Golf van de communicatie intern en extern. De PRC Commissie stimuleert een actuele en aansprekende verslaggeving door
bestuur, commissies, speelgroepen en leden over hun Club-activiteiten. De onderwerpen richten zich op alle leden.


Samenstelling

Voorzitter: de door het bestuur aangewezen PRC functionaris.
De leden worden benoemd door het bestuur.
Vertegenwoordigers van Best Golf zijn permanent uitgenodigd.

 

Scope Club-media

De Club-media publiceren uitsluitend informatie over activiteiten of wedstrijden die onder auspiciën van de Club worden georganiseerd of anderszins van bijzonder belang zijn voor alle leden. Berichtgeving of activiteiten die gericht zijn op een deel van de leden vallen buiten de scope van publicatie (tenzij het één of meerdere spelersgroepen betreft). Voor dit soort publicaties dient men zelf een communicatiemedium op te zetten. De Club-media bieden geen plaats aan teksten met in belangrijke mate commerciële, maatschappelijke of religieuze strekking, tenzij expliciet als sponsoring goedgekeurd (zie sponsorbesluit bestuur).

 

Webmasters/beheerders van Club-media

Op voordracht van de voorzitter van de PRC commissie benoemt het bestuur een of meer beheerders/masters voor elk Club-medium. Hun namen worden bij het betreffende medium en op de website vermeld. Een webmaster/beheerder kan als zodanig slechts worden ontslagen door het bestuur wegens aantoonbaar tekortschieten in het beheer van het betreffende medium.

Een beheerder van een Club medium heeft het recht om een ingezonden bericht in te korten, te redigeren, niet te plaatsen of te verwijderen wegens onbetamelijkheid, strijd met het hierboven omschreven doel, taalkundige redenen of onevenredig grote omvang.

De beheerders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van door leden aangeleverde berichten en dragen ook geen verantwoordelijkheid met betrekking tot auteursrecht van aangeleverde teksten en/of afbeeldingen.

Een beheerder van een medium heeft het recht een lid van een groep binnen dat medium te blokkeren of te verwijderen, doch alleen wegens onbetamelijk gedrag als lid van de betreffende groep.

De beheerder informeert het betreffende lid van te voren over zijn voorgenomen beslissing; indien de indiener het daarna niet eens kan worden met de beheerder beslist de voorzitter van de PRC commissie.

 

Huidige webmasters/beheerders

Website BG&CC:           Gerian van Ooijen

                                   Maarten Overhoff

Social Media BG&CC:   

Nieuwsbrief BG&CC:      Gerian van Ooijen

                                   Maarten Overhoff

Suggestiebox

De website bevat een Suggestie Box voor leden waarin suggesties kunnen worden gedaan ter verbetering van hun ervaring als lid van de Club. De website voorziet niet in een (semi-)open forum voor leden. De voorzitter van de PRC commissie legt de suggesties voor aan de beslissingsbevoegde instantie en rapporteert regelmatig in de Club-media over de gedane suggesties en de stand van zaken.


Fototoestel

De PRC Commissie heeft op de bestuurskamer een goed fototoestel ter beschikking van commissie/speelgroepleden ten behoeve van verslaggeving in de Club-media.


E-mail adressen

Kopij voor website: website@bestgcc.nl

PRC commissie: prc@bestgcc.nl

Links